Categories: ไฟโซล่าเซลล์

การเลือกซื้อ แผงไฟโซล่าเซลล์

1. ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ โดยทั่วไปแผงโซล่าเซลล์จะทำมาจากซิลิกอน (Silicon) สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือแบบอะมอฟัส (Amorphous) และชนิดเรียงผลึก (Multi array) ซึ่งแบบชนิดเรียงผลึกยังสามารถแบ่งย่อยๆ ได้อีกสองแบบ คือแบบผสม(Poly crystalline) และผลึกเดี่ยว (Mono crystalline) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจำเป็นที่ ต้องทราบชนิดและความเหมาะสมของการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ดังกล่าว 1.1 แผงโซล่าเซลลช์ นิด อะมอฟัส แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบบางๆ ลักษณะโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นสีดำ โดยส่วนใหญ่อะมอฟัสจะผลิตแรงดันโวลล์สูงประมาณ 36-60 โวลล์ … Continue reading “การเลือกซื้อ แผงไฟโซล่าเซลล์”

Categories: การใช้น้ำ

กลยุทธ์ของเมืองส่งผลให้การใช้พลังงาน

กรณีศึกษา 2: ปัญหา การตรวจสอบน้ำในปี พ.ศ. 2548 โดย บริษัท นัคปุระได้บันทึกการสูญเสียน้ำที่ 62% ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในปี 2547-55 อยู่ที่ 21.1 crore rupees ซึ่งคิดเป็นเกือบ 50% ของการใช้น้ำและการบำรุงรักษาของเมือง เมืองรู้ดีว่าต้องปรับปรุงการจัดการพลังงานทั้งเพื่อประหยัดทรัพยากรและช่วยยืดอายุอุปกรณ์จัดหาน้ำของเมือง การแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจสอบ บริษัท Nagpur Municipal Corporation ได้ริเริ่มการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่พบว่าประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำต่ำและมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนการดำเนินงาน การตรวจสอบแนะนำให้จัดตั้งระบบการจัดการน้ำแบบอัตโนมัติ จากข้อเสนอแนะนัคคอร์ปอเรชั่นคอร์ปอเรชั่นได้มีการจัดจำหน่ายน้ำและระบบสูบน้ำเพื่อลดการเสียดสีและความไม่ลงรอยกัน มันแทนที่เก่าปั๊มที่ไม่มีประสิทธิภาพกับปั๊มที่มีประสิทธิภาพพลังงาน; … Continue reading “กลยุทธ์ของเมืองส่งผลให้การใช้พลังงาน”