Categories: ไฟโซล่าเซลล์

การเลือกซื้อ แผงไฟโซล่าเซลล์

1. ชนิดของแผงโซล่าเซลล์
โดยทั่วไปแผงโซล่าเซลล์จะทำมาจากซิลิกอน (Silicon) สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือแบบอะมอฟัส (Amorphous) และชนิดเรียงผลึก (Multi array) ซึ่งแบบชนิดเรียงผลึกยังสามารถแบ่งย่อยๆ ได้อีกสองแบบ คือแบบผสม(Poly crystalline) และผลึกเดี่ยว (Mono crystalline) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจำเป็นที่
ต้องทราบชนิดและความเหมาะสมของการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ดังกล่าว

1.1 แผงโซล่าเซลลช์ นิด อะมอฟัส
แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบบางๆ ลักษณะโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นสีดำ

โดยส่วนใหญ่อะมอฟัสจะผลิตแรงดันโวลล์สูงประมาณ 36-60 โวลล์ และมีแอมป์ตํ่าจึงทำให้เหมาะสำหรับที่จะใช้กับระบบทำงานที่ต้องการแรงดันสูง เช่น ระบบปั้มน้ำ หรือระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่มีระยะของสายไฟยาวๆ การใช้งานของแผงอะมอฟัสต้องมีการเลือกใชอุ้ปกรณ์ร่วมที่เหมาะสม เช่น เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันของแผง โดยทั่วไปไม่นิยมใช้แบตเตอรี่ 12โวลล์ เพียงลูกเดียวเพราะจะทำให้สูญเสียแรงดันไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้า แผงอะมอฟัสมีแรงดันทำงานที่ 48-60 โวลล์ควรต่อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลล์ ต่อแบบอนุกรมใหมี้แรงดันที่ 48 โวลล์ ซึ่งการต่อแบตเตอรี่ลักษณะนี้จ ะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากแผงโซล่าเซลล์ได้สูงสุด ข้อเสียของแผงชนิดนี้คืออายุการใช้งานประมาณ 5-6 ปี ซึ่งถือว่าไม่มาก แต่แผงชนิดนี้จะมีราคาไม่แพงสามารถผลิตได้ในประเทศไทย ข้อ ควรพิจารณาคือ ประสิทธิภาพของแผงชนิดนี้ไม่สูงประมาณ 5-6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ดังนั้น การติดตั้ง แผงชนิดนี้จึงต้องอาศัยพื้นที่มาก

1.2 แผงชนิดเรียงผลึก
แผงโซล่าเซลล์นี้ทำมาจากการเรียงตัวของวาฟเฟอร์(wafers) หรือที่นิยมเรียกว่าเซลล์(Cell) และนำมาเข้ากรอบโดยมีกระจกใสปิดอยู่ด้านหน้าวาฟเฟอร์ที่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัดสุที่ใช้ทำซึ่งอาจจะทำจากผลึกเดี่ยวหรือผลึกผสมแรงดันการใช้งานของแผงชนิดนี้อยู่ระหว่าง 16-20 โวลล์ แต่จะมีกระแสสูงขึ้นเมื่อจำนวนวัตต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำวาฟเฟอร์มีความแตกต่างกันจึงสามารถแบ่งชนิดของแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแบบเรียงผลึกได้เป็นสองแบบ คือ

1.2.1 แบบผลึก ผสม (Poly crystalline)
แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ทำมาจากซิลิกอนสองชนิดขึ้นไปมาทำละลายด้วยความร้อนสูงและทำให้เย็นตัวกลายเป็นก้อนวาฟเฟอร์จากนั้นนำมาตัดเป็นแผ่น ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผลึกสีออกน้ำเงิน เมื่อสังเกตุจะเห็นอย่างชัดเจนว่าแผ่นเซลล์นั้นมีวัสดุที่ใช้ทำมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยทั่วไปลักษณะของเซลล์จะมีหลายรูปแบบทั้ง ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขึ้น อยู่กับการออกแบบของบริษัทผู้ผลิต รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างของแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกผสม

แผงโซล่าเซลล์ชนิดนีโดยทั่วไปจะนิยมใช้มากกว่าแผงชนิด อะมอฟัส เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่คงทนกว่าปรกติสามารถใชง้านได้อย่างน้อยประมาณ 20 ปี การใช้งานสามารถใช้ได้ง่ายกว่าเนื่องจากแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีโวลล์ที่คงที่คือประมาณ 17-18 โวลล์ ดังนั้น จึงง่ายสำหรับนำไปใช้งานทั่วไป โดยการใช้งานที่แรงดันนี้สามารถชาร์ทเข้า กับแบตเตอรี่ขนาดแรงดัน 12 โวลล์ได้เลยแต่ควรจะใส่ไดโอดเพื่อป้องกันกระแสไหลย้อนกลับมายังแผงซึ่งอาจจะทำให้แ ผงโซล่าเซลล์เสียหายได้ สำหรับประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะอยู่ที่ประมาณ 12-15 เปอร์เซ็นต์

1.2.1 แบบผลึก เดี่ยว (Mono crystalline)
โซล่าเซลล์ที่เป็นผลึกเดี่ยวมีแนวโน้ม ว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ใช้สูงเนื่องจากโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะให้ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่สูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ และราคาไม่แตกต่างจากโซล่าเซลล์ชนิดผสม เซลล์ผลึกเดี่ยวสามารถทำได้จากนำซิลิกอนมาแยกผลึกให้เหลือแต่ชนิดของผลึกที่ต้องการจากนั้นทำการหล่อเป็นก้อนวาฟเฟอร์และทำการตัดออกเป็นแผ่นบ่างๆและนำเซลล์มาเรียงเป็นแผงโซล่าแผ่นเซลล์จะมีลักษณะเป็นสีออกดำเนื้อเดียวขนาดและรูปร่างของเซลล์ขึ้น อยู่กับบริษัทผู้ผลิตการนำไปใช้งานเหมือนกันแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกผสม ซึ่งสามารถพิจารณาคุณสมบัติแผงโซล่า

เพิ่มเติม : https://www.xml-solar.com/