Categories: สมัครสินเชื่อ

การเตรียมตัวก่อนที่จะขอสมัครสินเชื่อ

การเตรียมตัวก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรย่อมดีกว่าเสมอ เพราะถ้าเริ่มเตรียมไว้ก่อนก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง สำหรับเรื่องการขอสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้ก็เช่นกัน ถ้าเรามีการเตรียมตัวก่อนที่จะขอสินเชื่อก็จะทำให้ผลการอนุมัติสินเชื่อของเราได้ผลง่ายและเร็วขึ้นนั่นเอง…มาเริ่มจากการเตรียมตัวไปพร้อมกันเลยค่ะ

1. ศึกษาข้อมูลสมัครสินเชื่อให้พร้อม
เริ่มจากการทำความเข้าใจในประเภทสินเชื่อบัตรกดเงินสดให้แน่น แล้วเริ่มเลือกสินเชื่อนี้จากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อของแต่ละธนาคาร โดยให้ดูว่าเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ เช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้เรายังจะต้องคำนึงถึงธนาคารที่เราจะยื่นกู้ด้วยว่า มีขั้นตอนการสมัครอย่างไร สะดวกกับเราหรือไม่
2. เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม
เอกสารที่ธนาคารทั่วไปต้องการเมื่อเรายื่นสมัครสินเชื่อก็จะแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

เอกสารแสดงตน คือ บัตรประชาชน (ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนแนบไปกับใบสมัครสินเชื่อ) หรือถ้าสมัครในกรณีทำธุรกิจส่วนตัวก็จะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่เป็นห้างหุ้นส่วน/บริษัท
เอกสารแสดงรายได้ คือ สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกับรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากของตัวเราเอง หรือถ้าสมัครในกรณีทำธุรกิจส่วนตัวก็ต้องเป็นบัญชีเงินฝากในนามของกิจการที่ทำอยู่ อย่างน้อย 6 เดือน
หลักฐานอื่นๆ คือ สำเนาใบแสดงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) หรืองบการเงินของธุรกิจที่ทำปีล่าสุดฉบับยื่นกรมสรรพากร ในกรณีที่ทางสถาบันการเงินเรียกขอเพิ่มเติม